ชื่อ - นามสกุล :ว่าง
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :06-2429-62
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :