ชื่อ - นามสกุล :นายขวัญแก้ว เลิศภัทรพาณิชย์
ตำแหน่ง :นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :06-5120-2587 /6330407@dla.go.th
ที่อยู่ :
Telephone :0856821685
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักงานปลัด