ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทิพวรรณ กันทอง
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0644949464
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :