ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสาวณีย์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองช่าง
หน้าที่หลัก :06-5120-2627,08-7950-5618 /6330407@dla.go.th
ที่อยู่ :
Telephone :065-120262
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผอ.กองช่าง