ชื่อ - นามสกุล :นายสมภาร บุญทะจิตร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาแะวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :06-5730-1429 /6330407@dla.go.th
ที่อยู่ :
Telephone :0657301429
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :