ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี เนตรหาญ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :08-9580-2065 /6330407@dla.go.th
ที่อยู่ :
Telephone :0895802065
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :