ชื่อ - นามสกุล :นางธารญา วงศ์เศษ
ตำแหน่ง :รองปลัด อบต.ทุ่งใหญ่ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่หลัก :06-2429-6251 /6330407@dla.go.th
ที่อยู่ :06-2429-6251 /6330407@dla.go.th
Telephone :0624296251
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :