ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย ณ นคร
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
หน้าที่หลัก :065-120-9847 สายด่วนนายก 6330407@dla.go.th
ที่อยู่ :ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :065-120-98
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร