[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


พยากรณ์อากาศ
 
facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 
  
กิจกรรมคุณธรรม ความโปร่งใส  
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานของรัฐ

 (1) ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ วันที่ 3 มกราคม 2566

 (2)  ประกาศ นโยบาย ไม่รับของขวัญ วันที่ 18 มกราคม 2565   

 (3)ประกาศ นโยบาย ไม่รับของขวัญ วันที่ 7 ตุลาคม 25641.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2.การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

3.การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565


4. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์No  Girt Policy) ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2565


6.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (2566 - 2570)7.โครงการ/กำหนดการ/ภาพกิจกรรม/ฎีกา/ลายมือชื่อ พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดการ วันที่ 21 กันยายน 2563 หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หลักธรรมภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม วิทยากร นายสุวัฒน์  ครองเมือง

8. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการบริหารจัดการผลประโยชน์
    ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พ.ศ.2562


9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (2561 - 2565)

10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

11. กิจกรรมอบรมพนักงานส่งเสริมความโปร่งใส

12. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ การดำเนินการกรณี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. เล่นการพนัน เสพสุรา
    ในเวลาหรือสถานที่ราชการ


13. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่เรื่องเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

14. หนังสือแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ส่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทราบ


15.ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

16.ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


17. ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ

18.ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี

19. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนป้องกัน

20. แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563


21. ประกาศ เรื่อง มาตรการในการใช้ดุลพินิจ

22.ผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

23. ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

24.ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

24.  ประชาคมขอความเห็นชอบ ตั้งโรงงาน น้ำดื่ม


25. กิจกรรมเวที ประชาพิจารณ์ ประขาคมท้องถิ่น ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน 5 ฉบับ 

26. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563


27. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปี 2562

28. แผนผัง ขั้นตอนการติดต่อ

29. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

30.ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและตรวจสอบได้ 
     แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน


31. ประกาศ มาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ทุ่งใหญ่ 2562

32. ประกาศรับสมัครกรรมการเลือกตั้ง

33. ตารางการออกประขาคม

34. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2562


35. ภาพกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาและรักษาวินัยข้าราชการ 

36.กิจกรรม เวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนอง  เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ

37.ภาพเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม หน้าเสาธง


38. ภาพกิจกรรม เวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนอง  เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์
      ของประชาชน

39.ภาพชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับจังหวัด

40.ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบกลิ่นจากสถานประกอบการรับชื้อยางพารา

41. มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (งานกฏหมาย ทุ่งใหญ่)

42. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  /การดำเนินงานตามนโยบาย                การบริหารทรัพยากรบุคคล

43.แบบประเมินความรู้ต่อต้านการทุจริต อบต.ทุ่งใหญ่ 

44. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่     ประจำปีงบประมาณ 2564


45.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

46.WEBBOARD เว็บไซด์  อบต.ทุ่งใหญ่ประชาคมท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลทุ่งใหญ่
สถานที่ประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17
ตำบล ทุ่งใหญ่  อำเภอ กันทรลักษ์  จังหวัด ศรีสะเกษ 

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5