[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


พยากรณ์อากาศ
 
facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 
  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 04-5924-092 , 08-5682-16851.รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542
4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
5.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534
6.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

7.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
8.พระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3 พ.ศ. 2560
9. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
10.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ..2542

11.พระราชบัญญัติ ละเมิด2539
12.พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
    ท้องถิ่น พ.ศ.2542

13. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
14.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
15. พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
16.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

17.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
18. พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
19. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562

20 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ..ศ.2535
21.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
22.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2558
23. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
      (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2553
24.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561

26.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
     (ฉบับที่ 2) 2554

27.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555
28. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
29.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
      และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547

30.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน ของ อปท. พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2

31.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
      และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558

32. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  พ.ศ.2547
     ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561.

33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณ ฉบับที่ 1
34. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
35.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น
     สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

36. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

37. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
       และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

38.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
     พ.ศ.2560

39.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      พ.ศ.
2548

40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ    
     เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557


41.ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

42.ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

43.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

44.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

45.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ ศ 2563

46.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ีแก้ไขเพิ่มเติม


47.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543

48.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่้มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558

49.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4  พ.ศ.2561

50.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563


        นายขวัญแก้ว  เลิศภัทรพาณิชย์  นิติกรท้องถิ่น  admin  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5