ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชนีย์ วงค์คำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองคลัง
หน้าที่หลัก :09-1835-9152 /6330407@dla.go.th
ที่อยู่ :
Telephone :09-1835-91
Email :6330407@dla.go.th
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผอ.กองคลัง