[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 

  

ชื่อ : นายสนิทใจ จินดาชาติ
ตำแหน่ง : นายก อบต.ทุ่งใหญ่
หน้าที่หลัก : 06-5120-9847 สายด่วนนายก 6330407@dla.go.th
อีเมล์ : 6330407@dla.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 065-120984

ชื่อ : นายวัชระ จอมคำ
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
หน้าที่หลัก : 06-2191-8065 สายด่วนรองนายก 6330407@dla.go.th
อีเมล์ : 6330407@dla.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 065-297433

ชื่อ : นายเลิศ ครองพันธ์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
หน้าที่หลัก : 08-7880-0932 สายด่วนรองนายก 6330407@dla.go.th
อีเมล์ : 6330407@dla.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 087-880094

ชื่อ : นายขวัญแก้ว เลิศภัทรพาณิชย์
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 6330407@dla.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0856821685

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสใบทิพย์ โกมลตรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0935345415

ชื่อ : สิบเอกวินัย นาคพันธ์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862463220

ชื่อ : นางสาวรัชนีย์ วงค์คำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคล
หน้าที่หลัก : 09-1835-9152 /6330407@dla.go.th
อีเมล์ : 6330407@dla.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091 - 8359

ชื่อ : นางสาวสุภารัต รัตพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0986502126

ชื่อ : นางสาววิภา ศรีพรรณวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0934465392

ชื่อ : นางสาวเสาวณีย์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก : 06-5120-2627,08-7950-5618 /6330407@dla.go.th
อีเมล์ : 6330407@dla.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 065-120262

ชื่อ : นางมริษฎา สีหาทัพ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0627871787

ชื่อ : นายธนพงษ์ วันศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0832787309

ชื่อ : นางสาวดวงตวัน จันทะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0636328356

ชื่อ : นายนาวิน ลาพันธ์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0856374692

ชื่อ : นายสมบาน อินทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ยาม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศยามล กุลเสนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0801674838

ชื่อ : สิบเอกสุรสิทธิ์ วันศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0881268498

ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ กันทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0644949464

ชื่อ : นางสาวอัญชลี ผิวพรรณ์
ตำแหน่ง : นักสันทนานการปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872482927
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สำนักงานปลัด
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
5 : กองการศึกษาฯ
6 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
8 : หัวหน้าส่วนราชการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5