[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


พยากรณ์อากาศ
 
facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 
  
การจัดชื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ  
 

การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจ้ดหาพัสดุ

1.แผนการจัดชื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   
    1.1 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) และรายงานแผนปฏิบัติ  การจัดชื้อ จัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดชื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

    1.2 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

     1.3 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างปีงบประมาณ 2563 และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

      1.4 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       2.1 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              (e-bidding)

        2.2 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ๋ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) 

        2.3 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนทรายและกรวดกรองน้ำเพื่อบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระมอล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         2.4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ  ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม2563

         2.5 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน14 รายการ

          2.6 ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ    สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563

           2.7 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม2562

3. สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563


      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562


      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562


      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25624. รายงานผลการจัดชื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

        4.1 ทะเบียนรายงานขอซื้อ ขอจ้าง 


        4.2  รายงานสรุปการขอซื้อ ขอจ้างทั้งหมด


         4.3  ทะเบียนบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้างจากระบบ  e-GP

 5. ประกาศ และอื่น ๆ
   
      5.1 ประกาศ เรื่องมาตรการในการส่งเสริมความโ ปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

      5.2  
ประกาศ มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  
      5.3 แบบประเมินความรู้ต่อต้านการทุจริต อบต.ทุ่งใหญ่ 

      5.4 แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5