[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


พยากรณ์อากาศ
 
facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 
  
กิจกรรมคุณธรรม ความโปร่งใส  
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานของรัฐ

 (1)  ประกาศ นโยบาย ไม่รับของขวัญ  18 มกราคม 2565   

 (2)ประกาศ นโยบาย ไม่รับของขวัญ 7 ตุลาคม 25641.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2.การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

3.การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565


4. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์No  Girt Policy) ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี พ.ศ. 2565
6.โครงการ/กำหนดการ/ภาพกิจกรรม/ฎีกา/ลายมือชื่อ พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดการ วันที่ 21 กันยายน 2563 หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หลักธรรมภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม วิทยากร นายสุวัฒน์  ครองเมือง

7. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการบริหารจัดการผลประโยชน์
    ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พ.ศ.2562


8. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (2561 - 2565)

9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

10. กิจกรรมอบรมพนักงานส่งเสริมความโปร่งใส

11. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ การดำเนินการกรณี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. เล่นการพนัน เสพสุรา
    ในเวลาหรือสถานที่ราชการ


12. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่เรื่องเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

13. หนังสือแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ส่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทราบ


14.ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

15.ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


16. ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ

17.ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี

18. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนป้องกัน

19. แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563


20. ประกาศ เรื่อง มาตรการในการใช้ดุลพินิจ

21.ผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

22. ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

23.ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

24.  ประชาคมขอความเห็นชอบ ตั้งโรงงาน น้ำดื่ม


25. กิจกรรมเวที ประชาพิจารณ์ ประขาคมท้องถิ่น ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน 5 ฉบับ 

26. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563


27. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปี 2562

28. แผนผัง ขั้นตอนการติดต่อ

29. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

30.ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและตรวจสอบได้ 
     แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน


31. ประกาศ มาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ทุ่งใหญ่ 2562

32. ประกาศรับสมัครกรรมการเลือกตั้ง

33. ตารางการออกประขาคม

34. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2562


35. ภาพกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาและรักษาวินัยข้าราชการ 

36.กิจกรรม เวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนอง  เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ

37.ภาพเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม หน้าเสาธง


38. ภาพกิจกรรม เวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนอง  เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์
      ของประชาชน

39.ภาพชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับจังหวัด

40.ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบกลิ่นจากสถานประกอบการรับชื้อยางพารา

41. มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (งานกฏหมาย ทุ่งใหญ่)

42. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  /การดำเนินงานตามนโยบาย                การบริหารทรัพยากรบุคคล

43.แบบประเมินความรู้ต่อต้านการทุจริต อบต.ทุ่งใหญ่ 

44. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่     ประจำปีงบประมาณ 2564


45.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

46.WEBBOARD เว็บไซด์  อบต.ทุ่งใหญ่ประชาคมท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลทุ่งใหญ่
สถานที่ประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17
ตำบล ทุ่งใหญ่  อำเภอ กันทรลักษ์  จังหวัด ศรีสะเกษ 

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5