[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   ท่านอยากให้ อบต.ทุ่งใหญ่พัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา
  3. การเกษตร
  4. คุณภาพชีวิต
  5. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน


facebook อบต.ทุ่งใหญ่

 
  
กิจกรรมคุณธรรม ความโปร่งใส  
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานของรัฐ

1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการบริหารจัดการผลประโยชน์
    ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ พ.ศ.2562


2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

3. กิจกรรมอบรมพนักงานส่งเสริมความโปร่งใส

4. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ การดำเนินการกรณี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. เล่นการพนัน เสพสุรา
    ในเวลาหรือสถานที่ราชการ


5. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่เรื่องเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

6. หนังสือแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ส่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทราบ


7.ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

8.ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


9. ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ

10.ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี

11. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนป้องกัน

12. แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563


13. ประกาศ เรื่อง มาตรการในการใช้ดุลพินิจ

14. แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

15. ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

16.ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

17  ประชาคมขอความเห็นชอบ ตั้งโรงงาน น้ำดื่ม


18. กิจกรรมเวที ประชาพิจารณ์ ประขาคมท้องถิ่น ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน 5 ฉบับ 

19. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563


20. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปี 2562

21. แผนผัง ขั้นตอนการติดต่อ

22. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

23.ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและตรวจสอบได้ 
     แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน


24. ประกาศ มาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ทุ่งใหญ่ 2562

25. ประกาศรับสมัครกรรมการเลือกตั้ง

26. ตารางการออกประขาคม

27. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2562


28. ภาพกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาและรักษาวินัยข้าราชการ 

29.กิจกรรม เวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนอง  เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯ

30.ภาพเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม หน้าเสาธง


31. ภาพกิจกรรม เวทีประชาคม  รับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนอง  เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์
      ของประชาชน

32.ภาพชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับจังหวัด

33. ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบกลิ่นจากสถานประกอบการรับชื้อยางพารา

34. มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (งานกฏหมาย ทุ่งใหญ่)

35. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563  /การดำเนินงานตามนโยบาย                การบริหารทรัพยากรบุคคล

36.แบบประเมินความรู้ต่อต้านการทุจริต อบต.ทุ่งใหญ่ 

37. ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่     ประจำปีงบประมาณ 2564


38.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

39.WEBBOARD เว็บไซด์  อบต.ทุ่งใหญ่ประชาคมท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของประชาชน


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
045-924092
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5